Tại vì sao bạn có lo lắng, có vướng bận?

Vạn pháp giai không, ngay đến thân thể đều không phải là thật, huống hồ là vật ngoài thân. Bạn khởi tâm lo lắng để làm gì? Chẳng phải là oan uổng hay sao?

Ngày nay bạn nghe kinh hiểu rồi, bạn tuyệt đối sẽ không dám đi gây oan trái với bạn bè của bạn, không hề dám, nợ của bạn đến đây kết thúc, đó là bạn nghe hiểu.

Tại vì sao vậy? Đều là giả, thân thể đều là giả, thân thể cũng không chấp trước, huống hồ là vật ngoài thân, người với người cùng ở với nhau tùy duyên, tất cả đều là nhân duyên tốt, bạn nói xem tự tại dường nào, an vui dường nào!

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc, vĩnh viễn giữ gìn tâm chân thành, không hề có chút hư ngụy, tâm thanh tịnh, không hề có chút vướng bận, không hề có chút lo lắng. Bạn có vướng bận, có lo lắng thì tâm của bạn không thanh tịnh.

Tại vì sao bạn có lo lắng có vướng bận? Bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật, bạn không biết được vạn pháp đều là không. Đây là chân tướng sự thật.

Nếu như bạn không tin tưởng thì có thể thử nghiệm xem. Bạn ngồi ở nơi đây, nhắm con mắt lại, thì bạn không hề thấy gì hết, tất cả sắc tướng thảy đều không có. Buổi tối bạn ngủ, ngủ mê rồi, người ta mang bạn đi bạn cũng không hề hay biết. Ngay đến thân đều không phải là thật, huống hồ là vật ngoài thân. Bạn khởi tâm lo lắng để làm gì? Chẳng phải là oan uổng hay sao?

HT. Tịnh Không