Tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật và thân lạy Phật

Hỏi: Đệ tử khi mới học Phật từng phạm qua một lần tà dâm. Hiện tại đã xuất hiện triệu chứng, đối với Phật Bồ-tát nảy sinh tà niệm, ác niệm, ý niệm về nam nữ. Tuy con biết là hồi tưởng một lần sẽ thêm một lần đắc tội nhưng con không khống chế được.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Bạn phải dũng mãnh hồi đầu. Nếu thực sự không khống chế nổi thì trong các pháp sám hối, lạy Phật tiêu nghiệp chướng là pháp nhanh nhất.

Bạn mỗi ngày lạy Phật ba ngàn lạy, lạy được ba tháng thì bạn có thể khống chế được; lạy được nửa năm công phu của bạn sẽ đắc lực. Sử dụng phương thức lạy Phật này, trong tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân lạy Phật.

Rất nhiều người lạy Phật ba năm đã đạt đến công phu thành phiến và cũng có thể tự tại vãng sanh. Nếu một người không có cách nào khắc phục được bản thân, đây là nghiệp chướng tập khí quá nặng.

Tôi giới thiệu cho bạn một nơi, bạn đến chùa Bách Quốc Hưng Long ở Trường Xuân tham gia Niệm Phật Đường bên đó. Ở đó quy định rất nghiêm, nương tựa vào mọi người thì sẽ có một số trợ giúp cho bạn.

Niệm Phật, lạy Phật vừa tiêu trừ được nghiệp chướng vừa có lợi cho sức khỏe

HT. Tịnh Không