Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

Chúng sinh duyên nghiệp muôn trùng, Báo thân khổ tướng hình dung đổi dời. Buồn vui cười khóc trong đời, Khổ đau muôn thuở bám nơi hữu tình.

quan-the-am-bo-tat-3-1621-1413

Vì lòng thương mến chúng sinh

Quán Âm thị hiện tầm thinh cứu nàn.

Thế giới khổ trược mang mang,

Đại từ đại nguyện khiến an muôn loài.

Quán Âm Bồ-tát thần oai,

Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần.

Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân,

Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.

Lăng Nghiêm Trực Chỉ còn ghi:

Hà sa kiếp trước Phật uy giáng trần.

Đức Phật hiệu Quán Thế Âm,

Lập hạnh nghe nhớ, định tâm tu trì.

Lúc nghe tự tánh huyền vi,

Sở duyên lặn biến, còn chi hữu hình.

Hai tướng động tịnh không sinh,

Tánh nghe, đối tượng dứt tình về không.

Sinh sinh diệt diệt thể đồng,

Tịch tĩnh diệu lạc đâu vòng hữu vô.

Từ đây đã thoát tam đồ,

Như Lai quả chứng, bến bờ Nhất Như.

Ấy nhân hạnh tự tánh nghe,

Nay Ngài phát nguyện quay về chí tâm.

Cũng hiệu Bồ-tát Quán Âm,

Quán sát tự tánh huyễn âm trên đời.

Nhân hạnh, quả đức vun bồi,

Sóng âm vi diệu biển trời huyễn chân.

Hoà âm hoà điệu du ngân,

Chúng sinh dung nạp thanh tâm rạng ngời.

Âm thanh cũng nghĩa cuộc đời,

Vô minh nghiệp tướng kéo lôi con người.

Vào trong bể khổ trùng khơi,

Tiếng gào xin cứu nơi nơi ngập sầu.

Nhĩ căn viên thông nhiệm mầu,

Nguyện lực khởi ứng tiếng cầu khóc than.

Bồ-tát bi nguyện đại ngàn,

Tuỳ cơ từng loại cứu nàn chúng sinh.

Ban vô uý, ban an lành,

Chúng sinh không sợ, không thành vong thân.

Vững tin, tin Phật, tin mình,

Sống vui hiện tại, ảo hình lánh xa.

Đến đi trong cõi ta-bà,

Mười bốn năng lực ban ra giúp đời.

Ai bị khổ não chơi vơi,

Ai bị lửa dữ, nước trôi, quỷ tà,

Ai trong tù tội khó tha,

Ai trong đường hiểm cướp ma đoạ đày,

Ai trong cơn giận ngút mây,

Ai trong tham luyến, si ngây thất tình,

Ai mong con quý hiền tâm,

Tất tất hãy niệm Quán Âm thỉnh cầu.

Như ý toả sáng thần châu,

Nhành dương nước tịnh nhiệm mầu giải phân.

Ba mươi ba ứng hoá thân,

Bồ-tát diệu dụng tuỳ nhân hiện đời.

Mười hai đại nguyện rộng khơi,

Chỉ vì tha hoá độ người trầm luân.

Bao la nguyện lớn ân nhuần,

Kiếp kiếp phát nguyện hạnh nhân đức hoà.

Trong kinh Đại Nhật – Bi Hoa

Quán Âm một thuở trú toà Như Lai

Hiệu là Phật Chánh Pháp Minh,

Cũng vì bi nguyện độ sinh xuống trần

Nam-mô Bồ-tát Quán Âm.

Ân đức vi diệu, thậm thâm vô nghì.

Mắt thương nhìn cuộc đời suy,

Chúng sinh tánh Phật nay thì đã quên.

Lang thang trong cõi không tên,

Luân hồi qua lại bốn bên ác tà.

Chúng sinh ơi hãy tỉnh ra,

Trở về nhà cũ có cha mẹ hiền.

Quan Âm nguyện lực vô biên,

Đại hùng bi mẫn khắp miền nhờ nương.

Thuyền từ về bến thanh lương,

Chúng sinh hoà niệm Tây phương cận kề.