‘Tăng tàn’ là gì, phạm giới tăng tàn là gì

Phật tử hỏi: Thưa Thầy, con đọc trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam có nghe từ ‘tăng tàn’, phạm giới tăng tàn. Xin cho biết nghĩa của các từ này. Xin thường niệm cám ơn sư thầy.

 

Đáp:

Tăng tàn, phiên âm tiếng Phạn là Sanghāvasesa, phiên âm Hán tạng là Tăng Gia Bà Thi Sa, gồm những trọng tội ở mức độ thấp hơn Tứ Ba La Di (giết, trộm, dâm, dối), là một trong Bảy tụ giới (Cụ Túc Giới gồm bảy loại lớn, bảy loại lớn ấy được gọi là Thất Tụ). Nếu ai phạm phải những giới này giống như người bị chém, nhưng còn chút mạng tàn, phải gấp bổ cứu, nương theo Tăng Đoàn sám hối, trừ khử tội khiên.

Đối với Tăng, Tăng tàn giới gồm 13 điều; Đối với Ni, Tăng tàn giới gồm 17 điều.

Tăng tàn gồm những trọng tội ở mức độ thấp hơn Tứ Ba La Di .

Tăng tàn gồm những trọng tội ở mức độ thấp hơn Tứ Ba La Di .

Theo Hoà thượng Thích Bảo Lạc, Giới Cụ Túc của Tỳ kheo Tăng gồm 250 điều khoản, có thể tóm tắt như sau:

1 là 4 pháp ba-la-di: Thầy Tỳ-kheo đức hạnh không trong sạch.

2 là 13 pháp tăng-tàng: Việc tiếp xúc, đụng chạm giữa nam nữ.

3 là 2 pháp bất-định: Móng tâm và làm việc dâm dục.

4 là 30 pháp xả- đọa: Của cải chứa quá nhiều sanh tâm tham đắm và nhiễm trước vật chất, không chuyên tâm vào việc tu tập.

5 là 90 pháp Ba-dật-đề: Nói dối, chê bai, nói lưỡi đòn xóc nhọn 2 đầu và tư cách bê tha, giải đải không hợp với hạnh người xuất gia.

6 là 4 pháp hối-quá : Việc thọ nhận ăn uống từ người cúng không đúng cách làm tăng trưởng lòng tham để mất lòng tín kính của người tín chủ.

7 là 100 pháp chúng-học : Tư cách của người tăng sĩ qua công việc sinh hoạt hằng ngày nằm trong 4 oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi phải cho đàng hoàng chững chạc.

8 là 7 pháp diệt-tránh : Trừ diệt những điều phiền toái rầy rà vô ích để chuyên tâm tu tập.

> Nhà tu hành ‘mai mối’ là phạm giới Tăng tàn

Ban Tư vấn Phật giáo