Tham sân si là nguồn gốc của tai họa

Người thế gian tham tài, càng nhiều càng tốt. Quý vị biết quả báo tham tài ở đâu không?

Quả báo tham tài ở đường ngạ quỷ, quả báo sân nhuế (sân hận, tức giận) là đường địa ngục.

Làm oai làm phước nhưng thường nóng giận sẽ đi vào đường địa ngục.

Ngu si là đường súc sanh.

Tham, sân, si chiêu cảm quả báo sau cùng là ba đường ác.

Không đến thế giới Cực Lạc Làm Phật thì đi vào ba đường ác. Đây gọi là điên đảo, thật sự là điên đảo.

Hòa thượng Thích Thanh Từ: Người tu phải dẹp bỏ tham sân si

270945557_2003429173169963_1024822335779384241_n

Tham, sân, si là nguồn gốc của tai hoạ. Đây là sai lầm đến cùng cực.

Người giác ngộ trước phải đoạn trừ nó, buông bỏ nó. Sau khi buông bỏ cuộc sống của tôi sẽ như thế nào?

Quý vị nghĩ đến những điều này, liền không dám buông bỏ.

Nếu quý vị nghĩ đến sau khi buông bỏ tôi được vãng sanh. Không cần nghĩ đến ngày mai, quý vị mới dám buông bỏ.

Cho nên người học Phật chân chánh, thật sự cầu vãng sanh, nhiệt tình, dõng mảnh cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thế gian.

Mỗi ngày đều nghĩ đây là ngày cuối cùng, không nên nghĩ còn có ngày mai, còn có sang năm.

Như vậy mới thật sự buông xả được. Không còn có bất cứ lưu luyến nào, mới nắm chắc được chuyện vãng sanh.

Mỗi ý niệm chúng ta đều giao lưu với đường dây nóng của Phật A Di Đà. Như vậy khi nào đi Ngài liền đến tiếp dẫn ngay, tuyệt đối không trễ nải.

Nhưng nếu quý vị đối với thế gian này còn lưu luyến, vậy thì phiền phức lớn, nó sẽ tạo thành chướng ngại, phải không có chướng ngại nào.

Như vậy sống với người ta rất thoải mái. Vì sao vậy? Vì cái họ cần tôi không cần. Cái tôi cần họ không cần, tôi muốn thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Họ không muốn, họ muốn danh văn lợi dưỡng, tôi không cần. Rất tốt, không có xung đột giữa lợi và hại.

Họ cần danh văn lợi dưỡng, như vậy là xung đột khởi lên.

Cho nên thế gian này trong mắt tôi: Mỗi người đều người tốt, mọi việc đều là việc lành.

Quý vị thấy những ngày tháng như vậy tốt biết bao! Mọi lúc mọi nơi đều rất hoan hỷ, đây là được đại tự tại. Cho nên những gì là thật. Những gì là giả phải hiểu.

HT. Tịnh Không