Thành tâm niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

Ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”.

Chí tâm thành tín niệm danh Bồ tát Quán Thế Âm và biết tiết chế, đơn giản trong mọi sinh hoạt ăn uống, bớt tham muốn xa hoa phung phí tiền của, tài nguyên, gần thì sẽ giúp cho bản thân, gia đình và mọi người an yên bình ổn trong thời dịch, xa thì bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giúp nhân loại được an yên, phúc lạc, thật công đức vô lượng.

Nhất là những người được gọi là giàu có, quyền thế lớn mà biết học theo hạnh từ bi trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm, biết tiết chế, bớt ham muốn, tham.vọng, xa hoa, phung phí, sống đạo đức, bảo vệ thiên nhiên sinh thái thì phúc cho bản thân họ, gia đình họ và phúc cho cả bá tánh muôn dân.

Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe với tâm từ bi

01

Thường tỉnh giác, chú tâm thành tín trì niệm danh hiệu và học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta sẽ:

Bớt tham đến không còn tánh tham

Chúng ta sẽ nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

Bớt sân đến không còn sân giận

Chúng ta sẽ có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

Bớt si mê đến hết si mê

Niệm Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác

Khi bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

Không còn sợ bị những bệnh nan y

Dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”.

Bớt khổ đau đến không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa

 

Đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

 

Cầu nguyện chí thành, đều được toại ý

Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

Cảm thấy an ổn yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào

Ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong Kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”.

Dần phá trừ nghiệp chướng trọng tội

Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”.

Được toại như sở nguyện mong cầu chính đáng

Như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”.

Chuyển hóa quả báo đau khổ trong các đường ác

Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.”

Không sợ hãi quỷ dữ, tà thần, tà thuật làm hại

Không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

Được chư thiên và các vị thiện thần bảo vệ gia hộ

Sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

Được thác sanh về các cõi Phật, cõi lành mười phương

 

Nếu muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

 

Có thể hóa giải oan gia thích kiết từ nhiều đời nhiều kiếp trước

Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

Công đức vô lượng, chỉ cần nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi ác

Niệm Quan Âm

Sống tiết chế

Phúc đức bình an

Lợi ích muôn loài

Cùng làm nhé

TS.Thích Hạnh Tuệ