Thanh tịnh niệm Phật

Hỏi: Người học Phật niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, để tâm thanh tịnh thì thêm việc không bằng bớt việc. Nhưng vì lòng từ bi, đối với khổ nạn của những người xung quanh không thể nhìn thấy mà làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn, xin hỏi nên xử lý mâu thuẫn này như thế nào ạ?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Trong đây không có mâu thuẫn, do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của bạn tạo thành mâu thuẫn. Phật dạy chúng ta “thêm việc không bằng bớt việc”, tu tâm thanh tịnh là trong tâm của bạn không được có việc. Còn những việc ở bên ngoài có hay không? Có! Nếu phải buông xuống những việc bên ngoài thì Thích-ca Mâu-ni Phật vì sao không “thêm việc chi bằng bớt việc”, đâu cần đến thế gian này thị hiện làm gì, giảng kinh hơn ba trăm hội, thuyết pháp 49 năm, đó chẳng phải là nhiều chuyện sao?

Bạn xem trong giáo học Đại Thừa Đức Phật đã nói thế nào? Phật nói cả đời Ngài trước giờ chưa từng nói qua một câu kinh, trước giờ chưa từng nói qua một chữ. Đó là gì? Tâm của Ngài thanh tịnh nên nói mà không nói, không nói mà nói, đây mới thực sự là cao minh, đây mới thực sự gọi là buông xuống.

Thế nên, quý vị phải ghi nhớ, buông xuống là buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không phải là buông xuống sự việc. Nếu buông xuống hết công việc thì Phật Bồ-tát đến đây để làm gì?

Các Ngài sẽ không nhiều chuyện đâu. Việc này chúng ta phải hiểu là tuyệt đối không có mâu thuẫn. Nếu trong tâm bạn không buông xuống được thì phiền phức lớn, tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh tuyệt đối sẽ không ngại những việc rắc rối, sẽ không ngăn ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, tâm đó mới thực sự là thanh tịnh.

Thanh lọc tâm bằng câu niệm Phật

HT. Tịnh Không