Thiện sĩ vãng sanh như thế nào?

Thế giới Cực Lạc là một xã hội như thế nào? Thiện sĩ vãng sinh thấy rõ ràng nó chỉ có hai hạng người, một là thầy giáo, hai là học sinh. Phật là thầy, Bồ Tát đều là học sinh, đều là đồng học. Đến đó là để tu hành, thành tựu học nghiệp của mình.

 

“Thiện sĩ vãng sanh như thế nào”, đây là người niệm Phật vãng sanh. Quý vị thấy khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn, chỉ trong khoảng khảy móng tay, hoa sen hóa sanh, nhanh chóng sanh về cõi nước An lạc, mãi mãi bình an, hưởng lạc vĩnh viễn, thế giới đó không có khổ!

Lại nói cho quý vị biết, niềm vui ở thế giới Cực Lạc, không phải ngày ngày ca hát nhảy múa. Thế giới Cực Lạc không có vũ trường, không có phòng nhạc, không có kịch viện, không có. Vậy niềm vui gì? Niềm vui nghe kinh học giáo lý, niềm vui trong học tập. Niềm vui này người bình thường không hiểu, cho nên người thường rất ít người muốn đến thế giới Cực Lạc.

Quý vị xem đến thế giới Cực Lạc, muốn làm quan, ở đó không có quan vị. Chưa từng nghe nói ở thế giới Cực lạc có tổng thống, có quốc vương, không có, trong kinh đều không nói đến. Muốn phát tài, ở thế giới Cực Lạc không có công ty.

Thiện sĩ vãng sinh đến đó là để tu hành, thành tựu học nghiệp của mình.

Thiện sĩ vãng sinh đến đó là để tu hành, thành tựu học nghiệp của mình.

Quý vị xem hết kinh điển, Chư Phật Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, thế giới Cực Lạc là một xã hội như thế nào? Quý vị thấy rõ ràng nó chỉ có hai hạng người, một là thầy giáo, hai là học sinh. Phật là thầy, Bồ Tát đều là học sinh, đều là đồng học. Đến đó là để tu hành, thành tựu học nghiệp của mình. Sau khi thành tựu đi về đâu? Đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Lúc đó ta có thể biểu diễn, điều này phải nhận thức rõ ràng thế giới Cực Lạc. Hay nói cách khác, Phật A Di Đà thành lập một trường đại học trong biến pháp giới hư không giới, đại học Phật giáo. Ngài làm hiệu trưởng, rất nhiều Đẳng giác Bồ Tát đều là thầy giáo. Chư Phật Như Lai cũng thường đến đó giảng bài cho mọi người. Pháp hỷ sung mãn, niềm vui vô cùng! Ở đó là pháp lạc, những niềm vui của thế tục đều không có được như thế. Danh tự đều không có, làm gì có được những sự thật này?

(TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 224)

Pháp sư Tịnh Không