Thực hành lời Phật dạy

Nguyện tinh tấn giữ gìn giới luật; Soi sáng tâm nhất nhất tu hành; Xét mình sửa lỗi cho nhanh; Phật môn chốn tĩnh yên lành tịnh tâm;

toa-do-o-0909-3

Khi phủi tóc ta thầm nhắc dạ

Đức Như Lai đắc quả do thiền

Học Người giác ngộ an nhiên

Sống đời tỉnh thức tuệ liền được khai

Thong thả bước theo Ngài lối cũ

Đạo là đây thành tựu tức thì

Mỗi giờ hoan hỷ từ bi

Xả buông chánh niệm kinh trì đoạn tham

Bậc trí giả nghiệp phàm không vướng

Chẳng gieo sầu cao thượng tánh chân

Phước duyên từ đó vun dần

Đủ đầy phẩm chất thánh nhân kiếp này

Muốn giải thoát đừng vay tội lỗi

Tránh lầm than sám hối nhủ lòng

Thực hành pháp Phật ý trong

Hương thơm sẽ ngát ngược dòng bay xa.

SC. Thích Nữ Diệu Hoa