Tìm hiểu về hồi hướng công đức

Vậy “tất cả các chúng sanh” ở đây cần được hiểu như thế nào cho đúng với lời dạy của Phật ạ, con xin Thầy từ bi giảng giải giúp con những khúc mắc này, con xin thành kính tri ân Thầy!

 

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy !
Thưa Thầy, con đọc và tìm hiểu về hồi hướng công đức của mình đã tạo thì có thấy trong kinh nói rằng :
Nếu cha mẹ, ân nhân, thân bằng quyến thuộc… sau khi chết, sanh vào các cõi trời, đọa sanh địa ngục, sanh làm muông thú… thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được.
Hoặc các loại a-tu-la, ngạ quỷ đói, ngạ quỷ bị lửa thiêu cháy… cũng không hưởng được phần phước. Chỉ có loại quỷ Paradattù pajìvì – tức là loại ngạ quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác – mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng ấy.
Như vậy con nhận thấy rằng có sự giới hạn đối với các chúng sinh ở các cõi khác nhau sẽ không thể nhận được phước từ việc hồi hướng. Nhưng khi được hướng dẫn hồi hướng thì con lại thấy có câu như thế này “Idam me punnam sabbasattanam demi” – Xin hồi hướng công đức phước báu(bố thí, trì giới, tu tiến…vv) của tôi đến tất cả các chúng sanh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Hồi hướng là một cách tu tập hạnh vô ngã vị tha, vì vậy hồi hướng đến tất cả chúng sanh không phân biệt mới tốt. Còn người được hồi hướng có nhận được hay không còn tùy vào duyên nghiệp của họ.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh