Trong những chuyện sai lầm thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất

Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người, mấy người này trong kinh đại thừa đều bảo là: Người có thiện căn sâu dày trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật.

Thế mới biết duyên chúng ta thù thắng dường nào, lúc này gặp được phải nên hiểu cho rõ ràng minh bạch. Nếu như không thành tựu ngay trong đời này thế thì thiệt là oan uổng quá, quá đáng tiếc, nghĩ đến việc này có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao?.

Trong những chuyện sai lầm, thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất, không có cái nào lớn hơn cái này! Không thể vãng sanh lại làm sáu nẻo luân hồi, đó là bạn tự làm tự chịu, tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm. Bây giờ chúng sanh khổ quá! Trong lịch sử trước giờ chưa từng thấy qua người xưa sống khổ sở như người hiện nay vậy!

Người ăn mày niệm Phật cải tạo vận mệnh vãng sanh Tịnh độ

316290928_224297449928090_5006025963825964155_n

Vì thế Bồ Tát độ sanh nhất định cần phải có phương tiện, phương là phương pháp; tiện là cách thức thích hợp nhất, thỏa đáng nhất đó gọi là phương tiện, trong đó phương tiện thủ thắng nhất chính là dạy người niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người, mấy người này trong kinh đại thừa đều bảo là: Người có thiện căn sâu dày trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật.

Nên ngày nay có được thân người, nghe được Phật pháp, nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỉ, có thể tin chịu tiếp nhận, loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỉ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy, thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu, thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông, đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A Di Đà Phật không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa.

HT. Tịnh Không