“Trụ” trong kinh Kim Cang nghĩa là gì?

Hỏi: Kính thưa sư ông cho con hỏi từ “trụ” trong Kinh Kim Cang có nghĩa là gì ạ?

47153129_354770265333183_8046980919682138112_n

Đáp: 

Trụ vướng mắc lại một chỗ. Vô sở trụ là không vướng mắc vào đâu cả.

Dục giới thì trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Định hữu sắc thì trụ vào Sắc giới, định vô sắc thì trụ vào Vô Sắc giới. Chỉ có Bát Chánh Đạo mới không trụ vào đâu.

HT. Viên Minh