Từng bẻ tay tượng Phật và bất kính với chư Tăng, có phạm tội ngũ nghịch không?

Hỏi: Trước đây con si mê bất tín đã bẻ tay tượng Phật và khinh ghét những vị Tăng sai xấu, như vậy có phạm tội ngũ nghịch không? Và kẻ phạm tội ngũ nghịch như con nếu niệm Ân Đức Phật thì có được tịnh tâm và được lợi ích gì trong đời này hay không?

anh-phat-a-di-da-09

Đáp:

Con chỉ là kẻ lầm lạc, tin sai Tam Bảo nên chỉ thấy Phật, Pháp, Tăng qua hình thức bề ngoài, do đó chỉ phạm tội ngang bướng và hành động nói năng thô lỗ thôi, đó là bất thiện chứ không phải tội ngũ nghịch.

Bây giờ con đã biết ăn năn sám hối và niệm Ân Đức Phật thì tốt quá rồi còn lo gì nữa.

Ngoài niệm Phật con phải hành động nói năng suy nghĩ đúng theo Bát Chánh Đạo mới điều chỉnh được nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện và thánh thiện.

 

HT. Viên Minh