Văn tác bạch cúng dường trường hạ

Gieo duyên cúng dường trường hạ là nét đẹp của tình đạo vị bền vững trong văn hóa Phật giáo. Cúng dường kiết hạ là một việc làm thiết thực cho việc hoằng dương chánh pháp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người con Phật đối với Tăng bảo, cơ hội tốt cho chúng sanh gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước.

 

04

Dưới đây là Văn tác bạch cúng dường trường hạ chuẩn nhất: 

Kính bạch trên chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, đại đức Tăng (nếu là chùa Ni: Ni trưởng, Ni sư chư tôn đức Ni) và ban chức sự trường hạ chùa …. Hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (1 lạy)

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức!

Hằng năm khi những hàng phượng vĩ khoe sắc với những cơn mưa rào bất chợt tràn về, như là những dấu hiệu chuyển giao của đất trời tạo hóa, từ mùa xuân sang mùa hạ, cũng là thời điểm mà chư Tăng Ni vào mùa An Cư Kiết Hạ, tịnh tu đạo nghiệp, theo truyền thống mà Đức Phật và các hàng Tỳ Kheo thuở xưa từng làm. Chúng con được biết trong khoảng thời gian này quý Tăng Ni ở các tự viện đều chuyên tu nghiêm mật, nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng giới định tuệ, hướng đến thánh quả giải thoát.

Hàng Phật tử của chúng con may mắn được gặp Phật pháp, được quy y Tam Bảo, thấm nhuần lời Phật dạy, hộ trì cho chư Tôn Đức Tăng Ni chuyên tâm tu tập Tam vô lậu học chính là gieo trồng công đức vô lượng trong Tam Bảo, phước báu không lường, cho nên hôm nay, Phật tử Đạo tràng… chúng con cùng nhau quy tụ về đây, trước là thành kính thỉnh an sức khỏe của chư tôn đức, sau chúng con có chút ít tịnh tài tịnh vật, với tất cả tấm lòng thành kính dâng lên mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh tăng và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng già.

Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức mở lòng bi mẫn chứng minh và nạp thọ lễ phẩm cúng dường này. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo và hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam mô Hoan hỷ Tạng bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh. (Đợi nghe Hòa Thượng đáp từ xong, rồi đọc tiếp)

Nam mô A Di Đà Phật!

Trên chư tôn thiền đức đã hoan hỷ chấp nhận lễ phẩm cúng dường, mà còn từ bi ban lời đạo từ quý báu thân tình, chúng con nguyện ghi nhớ những lời giáo huấn ấy để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, hướng đến đời sống tỉnh giác, an lành trong Chánh Pháp của Như Lai.

Chúng con xin kính chúc chư Tôn Đức dồi dào sức khỏe, tuệ giác thâm sâu và luôn là ngọn hải đăng để soi đường dẫn bước cho chúng con trên lộ trình tu tập hướng đến an vui giác ngộ giải thoát. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. (lạy 3 lạy). 

Nguyên nhân Đức Phật chế pháp An cư và ý nghĩa An cư kiết hạ

BBT