Vừa niệm Phật vừa… phiền não sân si có được vãng sinh?

 Ba tôi năm nay tuổi ngoài 80, sức khỏe tốt, đã quy y Tam bảo, ăn chay trường và tu Niệm Phật cầu sinh Cực lạc hơn 10 năm. Trước đây ba tôi thường tham gia các khóa tu Phật thất nên tâm tánh có chút cải thiện, gần đây vì một số trở ngại không dự khóa tu nên phiền não sân si của ông ngày càng tăng. Ba tôi cứ nghĩ chỉ cần niệm Phật mỗi ngày hơn mười niệm là có thể vãng sinh Tây phương. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Mong quý Báo giảng cho ba tôi được rõ để tinh tấn tu học, hóa giải sân si mới tránh được đọa lạc và thành tựu vãng sinh.

(WANGMO, wangmo20…@gmail.com)

Bạn Wangmo thân mến!

Giáo thuyết Tịnh Độ tông có tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp vãng sinh. Nếu xét theo thuyết tiêu nghiệp thì “vừa niệm Phật vừa phiền não sân si” không thể thành tựu vãng sinh Cực lạc. Còn theo thuyết đới nghiệp (kinh Vô lượng thọ) thì “vừa niệm Phật vừa phiền não sân si” có thể thành tựu vãng sinh về Hạ phẩm hạ sinh của Cực lạc, nhờ nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà.

Ở đây chúng ta chưa bàn đến việc có nhiều ý kiến bất đồng và sai khác về thuyết đới nghiệp vãng sinh, chỉ nói đến quan điểm và phương cách tu học của những người đã tín thuận với thuyết này.

Nếu có niệm Phật mà không chuyển hóa phiền não thì dẫu được vãng sinh phải “ở trong hoa sen trụ mãn 12 đại kiếp, hoa khai được thấy hai vị Đại Bồ-tát là Quan Âm và Thế Chí, vì người ấy mà rộng nói thật tướng các pháp, sám hối để trừ diệt tội chướng”. Và như thế, vị đới nghiệp vãng sinh ở Hạ phẩm hạ sinh phải sám hối liên tục trong thời gian rất dài khiến cho nghiệp lực dần tiêu trừ, cho đến ngày hoa sen nở ra mới được chuyển sinh dần lên các phẩm cao hơn.

Thế thì tại sao hiện tại chúng ta đang có đầy đủ thắng duyên mà không cố gắng trau dồi tịnh nghiệp? Có gì hay khi ôm khối nghiệp sân hận vào Hạ phẩm hạ sinh rồi phải tinh chuyên sám hối trong thời gian rất dài cho đến khi tiêu nghiệp? Sao ngay đời này, ta không sám hối, tu tập thiện nghiệp và chuyển hóa tham sân để vãng sinh vào các phẩm vị cao hơn?

Thế nên, tin vào thuyết đới nghiệp vãng sinh rồi ỷ lại, chỉ niệm Phật qua loa mà không tu tập tịnh nghiệp, thậm chí còn làm ác, phóng túng tham sân, đó không phải là quan niệm đúng đắn của người Phật tử nói chung và người tu tập Tịnh tông nói riêng. Bởi tâm tịnh thì quốc độ mới tịnh, nên chuyển hóa tham sân si thành ít hoặc không tham sân si, chuyển hóa mười ác nghiệp thành mười thiện nghiệp vẫn là căn bản của mọi pháp hành, mọi pháp môn tu nhân danh đạo Phật.

Chúc bạn tinh tấn!